Úřední deska


Seznam přijatých dětí ve školním roce 2023/2024:

9898272512

2089915616

1462470912

1415243904

4932485769

6047731250

6455999488

2772350721

9830394624

9107882884

 

Fáze 1

Vydávání žádostí

1. dubna - 11. května 2023

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek, tj. od 
1. 4 do 11. 5. 2023.
 

1. Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz
Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.

2. Vyzvednutí v mateřské škole

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ podle časové nabídky konkrétní mateřské školy. Přesné časové údaje jsou uveřejněny na webových stránkách dané MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ dané MŠ.

3. Vyzvednutí na OŠKS

Na Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  města  Ústí nad Labem,  Velká Hradební 2336/8,  2. patro,  kancelář     č.  289, tel.  475 271 502 nebo kancelář č. 246, tel. 475 271 361, 475  271  550. 

 

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání.)
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí

10. a 11. května 2023

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 (čtvrtek do 16h) hodin - na jednotlivých mateřských školách dle rozpisu Zápis do MŠ 2022.pdf.

 • Informujte se na adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných MŠ osobně.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Podání žádosti

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz je možné doručit, společně s potvrzením praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, do MŠ pouze tímto způsobem:

 1. Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.

  Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem) nebo poštou do 11. 5. 2023. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

 2. Osobně na určeném místě v budově konkrétní MŠ ve dnech 10. 5. 2023  - 11. 5. 2023.

  V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ podle časové nabídky konkrétní mateřské školy. Přesné časové údaje jsou uveřejněny na webových stránkách dané MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz dané MŠ.

  Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce v budově MŠ tyto údaje:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození dítěte,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka),
  • jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje,
  • kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce,
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ),
  • podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte).

Zákonný zástupce je povinen předložit potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné uplatnit přímo na vedení jednotlivých mateřských škol.

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

Od 17. května 2023

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

    

   Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.

 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na https://zapisms.usti-nad-labem.cz.
 • Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/24

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2023) Body
Předškolák – 6letý 340 bodů
Předškolák – 5letý 320 bodů
Dítě 4leté 180 bodů
Dítě 3leté 160 bodů
Dítě mladší 2 let     0 bodů
Jednoletí nepřijímáni

 

Trvalý pobyt dítěte  1) Body
Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ 1000 bodů
Trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem 80 bodů
Trvalý pobyt mimo město Ústí nad Labem 0 bodů

 

Každodenní docházka dítěte Body
s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2023 40 bodů
s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2023 0 bodů

 

Sourozenec dítěte v MŠ Body
sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2023, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023) 10 bodů
bez sourozence, nebo starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0 bodů

 

Den věku dítěte v roce narození Body
za každý den k 31. 8. 0.02 bodu

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2023, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

 

1) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

 

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem zohledňují věk a trvalé bydliště dítěte. Přihlíží se k již umístěnému sourozenci v zapisované mateřské škole a k přihlašování dvojčat.

Ředitelka mateřské školy může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele - tj. např. zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P).

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2023. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce narození

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší v rámci věku dítěte. Každý den je hodnocen 0,02 bodu.

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni zápisu.

Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu.

Sourozenci

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ na kterou je podána přihláška o přijetí a navštěvovat nadále bude i ve školním roce 2023/2024. 

Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.

 

 

 

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail:gdpr-po@metropolnet.cz
Pokud budete pověřence kontaktovat, tak uvádějte do předmětu mailu název školky

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.